Uplynulý rok 2015 v skratke a plánovanie na rok 2016

Január 2016   

Aj je za nami prvý mesiac v novom roku 2016. Počas uplynulého roka mladí z Pastoračného centra pripravili desiatky akcií pre mladých, deti a rodiny. Zodpovedným za činnosť bol a aj je Vladimír Búri, ktorý nám priblíži trochu činnosť centra v roku 2015 a prezradí niečo o plánoch do blízkej budúcnosti.

Ako hodnotíš rok 2015? Čo sa Vám podarilo pripraviť pre farnosť a mesto Žarnovica?

Uplynulý rok bol pre Pastoračné centrum zlomový a to z dôvodu, že sa nám podarilo inšpirovať mladých, aby pokračovali v našej činnosti. Ale poďme pekne poporiadku. Na konci januára sme robili Farský ples, ktorého sa zúčastnilo vyše 80 ľudí. Vo februári bol pre deti usporiadaný Karneval a rozbehli sa aj detské eRko stretká. Marec sa už niesol prípravou na tábor. V máji sme začali prihlasovaním už spomínaného Detského letného tábora Cestovatelia v čase. Zároveň sme spravili nábor na pomocných animátorov na jednotlivých školách v Žarnovici, čo sa nám ukázalo ako správny krok, ktorý zmení smerovanie centra. Na naše prekvapenie sa prihlásilo vyše 20 detí, ktoré minulý rok hli vekovú hranicu 14 rokov. A tak začali v máji začali každotýždňové stretká pomocných animátorov, počas nich sme formovali dospievajúcich mladých a zároveň ich aj spoznávali. Koniec júna patril už Hodovému behu, kde bolo prihlásených vyše 150 bežcov. Začiatkom augusta bolo predtáborové stretko s deťmi a rodičmi a o týždeň neskôr dlho očakávaný Detský letný tábor Cestovatelia v čase. Hneď po tábore išli naši animátori robiť strašidlá na Noc hradných zrúcanín v Revišskom Podzámči. V septembri sme sa aktívne zapojili do Dní mesta Žarnovica, kde sme nahrávali zvukové spoty, ktoré boli púšťané počas prestávok. Zároveň sme mali aj potáborové stretko s deťmi a hry pre všetky ostatné deti. Čo nás osobne veľmi potešilo bola cena mesta Žarnovica za činnosť s deťmi a mládežou, ktorú sme dostali ako uznanie za náš prínos v meste Žarnovica. V októbri bola pre deti pripravená prespávačka v Pastoračnom centre a následne program ďalší deň. Koncom mesiaca ako prejav vďaky všetkým mladým, ktorí sa počas 6 rokov v Pastoračnom centre zapájali aktívne do života a pomáhali, boli pozvaní na chatu v Hornej Vsi. Táto akcia bola aj na budovanie kolektívu pre nasledujúci rok 2016. V novembri animátori zas pripravili pre deti Párty všetkých svätých. Počas Vianočných trhov v decembri sme opäť pripravili pre návštevníkov mesta Živý Betlehem a pár dní pre štedrým dňom zas pre všetkých animátorov tradičnú Pastorkovú večeru.

Spomínal si inšpiráciu mladých a výchovu vašich nastupujúcich mladých. Ako to prebiehalo a čo to prinieslo pre Pastoračné centrum?

Počas mája a júna som sa stretával s adeptmi na pomocných animátorov, strávil som s nimi niekoľko stretiek, boli sme opekať na Rajčianke, vystúpili sme na Vtáčnik. Toto všetko slúžilo na vzájomné spoznávanie, pravdaže boli určené isté pravidlá, ktoré keď sa porušili, znamenali pre danú osobu neúčasť v tábore. A tak z pôvodene z 22 uchádzačov ostalo 14. No zas musím podotknúť, že minuloroční pomocní animátori vďaka takejto príprave a výberu boli veľmi schopní a ukázalo sa, že to malo zmysel. Po tábore ostali stále medzi nami a majú snahu pokračovať v našej činnosti aj naďalej. Už teraz vedú pravidelné eRko stretká a pripravujú s hlavnými animátori ďalšie akcie.

Rok 2016 sa nám už začal, čo tento rok plánujete ponúknuť alebo čo plánujete robiť?

Prvýkrát po 5 rokoch neorganizujeme Farský ples, keďže cirkevná škola prevzala po nás iniciatívu a tak sme sa zamerali na výchovu dospievajúcej mládeže. Spravili sme pre mladých Fašiangovú disco a od marca začíname so stretkami adeptov na pomocných animátorov. Už teraz sa nám hlási vyše 30. Pravdaže pokračujú pravidelné eRko stretká v nedeľu. V máji je na pláne sústredenie pred táborom. Na začiatku júla Hodový beh a v auguste Detský letný tábor. Toto sú hlavné body našej činnosti, od ktorých sa budú odvíjať ďalšie aktivity.

Takže tento rok sa môžu opäť deti tešiť na letný tábor?

Tábor je už 4 roky neoddeliteľnou súčasťou Pastoračného centra a Združenia Laura. Je oň stále väčší a väčší záujem, či zo strany detí, pomocných animátorov a aj hlavných animátorov. A tak sa deti môžu tešiť na 5. ročník detského tábora, ktorý bude 8. - 13.8.2016 v Hornej Vsi pri Oslanoch a prihlasovať sa bude dať od 2.apríla. Viac informácií prinesiem v najbližšom Žarnovickom mesačníku.

Ak som správne postrehla , hovoril si akcie po tábor. A čo potom ďalej?

Tu je možno taká horšia správa, vyzerá to na posledný detský letný tábor v takomto rozsahu. Viacerí z nás hlavným animátorov už sme zamestnaní a niektorí plánujú postupne zakladať svoje rodiny a tým času pre aktivity zostáva menej a menej. Preto aj vychováme svoji nasledovníkov, aby naša činnosť pokračovala naďalej. No vedomí sme si, že nebude možné pokračovať až v takom rozsahu, aký bol doteraz. Pomocní animátori potrebujú dospieť a mať nejaké skúsenosti. Postupom času je tu opäť šanca pokračovať v rozbehnutých veciach. No treba začať od stretiek, menších akcií...

Rok 2016 plánované akcie

2.7.2016 Hodový beh
22.7.2016 Predtáborové stretnutie
8.-13.8.2016 Detský letný tábor v Hornej Vsi
Priebehu roka sa pridávajú ďalšie akcie a to podľa časových možností animátorov a záujmu detí, či mladých.