Štartovné

V štartovnom je zahrnuté: guláš, nápoj (kofola alebo pivo), tombolový lístok, spomienkový darček: omšové víno s etiketou podujatia, ktoré obdrží prvých 100 prihlásených pretekárov so zaplateným štartovným. Pretekári do 18 r. dostanú tričko podujatia.

  • 5 € - hlavný pretek, zaplatené do 28.6. (vrátane)
  • 6 € - hlavný pretek, zaplatené po 28.6.
  • 7 € - hlavný pretek, zaplatené na mieste
  • 3 € platia pretekári do 15 r.
  • Zdarma deti do 10 rokov

Prípadný výťažok bude venovaný na detský letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.
Štartovné uhraďte na číslo účtu: SK7409000000000302939662
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (14.4.1984 je 14041984)
poznámka: meno a priezvisko

Ďalšie informácie

K registracii sa dostanete aj cez http://prihlasky.vos-tpk.sk
Info: www.pastoracnecentrum.sk
Facebook: Hodový beh okolo Žarnovice alebo Hodový Beh
michal.lajcha@gmail.com 0915 438 326