Rozhovory

Kňaz p. Hudec

„A povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvorenstvu.“ (Mk 16,15)

Dňa 2.júla sme v našej farnosti sv. Petra a Pavla privítali nového správcu farnosti vdp. Petra Hudeca, ktorý v službe farára vystriedal vdp. Branislava Koppala. Privítanie bolo počas večernej sv. omši, ktorú celebroval už nový pán farár Peter Hudec a koncelebroval mu vdp. Mons. Peter Mišík – dekan.

Vdp. Mgr. Peter Hudec sa narodil 14.4.1971 a vyrastal vo Veľkých Uherciach pri Partizánskom. Pochádza z troch detí, má staršiu sestru a mladšieho brata. Základnú školu vychodil v rokoch 1977 – 1985 vo Veľkých Uherciach. Po základnej škole nastúpil na SPŠ strojnícku v Partizánskom, kde vyštudoval odbor - Strojárska technológia a štúdium úspešne zakončil maturitnou skúškou. Po absolvovaní štúdia na SPŠ nastúpil ako skladník do ZDA – Závody 29. Augusta, kde pracoval až do nástupu na vojenčinu. Základnú vojenskú službu absolvoval od apríla 1990 do septembra 1991 v Litoměriciach.

Volanie ku kňazstvu pocítil už počas štúdia na SPŠ a po návrate zo ZVS povedal Pánovi svoje „áno“ a nastúpil na štúdia do kňazského seminára. Svoje teologické štúdia začal v roku 1991 v seminári v Slovenskej Lupči a od roku 1993 po dokončení výstavby nového kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne pokračoval v štúdiách. V roku 1997 úspešne ukončil teologické štúdiá a z rúk diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža prijal v Martine kňazské svätenie. Svoju primičnú svätú omšu odslúžil v rodnej obci vo Veľkých Uherciach.

Po kňazskej vysviacke sa stala jeho prvým pôsobiskom farnosť Slovenská Lupča, kde až do marca 1997 pôsobil ako kaplán. Odtiaľ bol preložený do farnosti Úľanka, kde pôsobil ako farský administrátor do septembra 1999. Jeho ďalším pôsobiskom sa stala farnosť Sliač, kde ako farský administrátor zotrval do júla 2001. A od júla 2001 až do júla 2013 pôsobil ako farár vo farnosti Sučany, odkiaľ bol preložený do našej farnosti.

Medzi záľuby nášho nového duchovného patrí športovanie, turistika a poľovníctvo. Vo farnostiach, kde doposiaľ pôsobil sa aktívne venoval futbalu. Vo svojej pastoračnej činnosti sa aktívne venuje mládeži a deťom.

Drahý náš duchovný otec. Vítame Vás v našej farnosti a sme presvedčení, že sa medzi nami budete dobre cítiť a že spoločne vytvoríme veľkú duchovnú rodinu – miesto pre všetkých, ktorých spája láska k Bohu a k sebe navzájom. K tomu Vám vyprosujeme od nebeského Otca hojnosť milostí a darov a mocnú ochranu Matky Márie.

Rudolf Vallo


Kňaz p. Chovanec

„Jeho úrad nech prevezme iný“ (Sk 1,20)

J. E. Mons. Marián Chovanec banskobystrický diecézny biskup dekrétom prekladá z miesta farára farnosti sv. Petra a Pavla v Žarnovici Phlic. Ing. Branislava Koppala, M.A. na miesto generálneho vikára banskobystrickej diecézy.

Phlic. Ing. Branislav Koppal, M.A., sa narodil 07.06.1969 v Martine. Po základnej škole nastúpil na Gymnázium vo Zvolene. Po ukončení Gymnázia pokračoval v rokoch 1997-2001 štúdiom na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene, kde po úspešnom ukončení štúdia mu bol udelený titul Inžinier. Už počas štúdia lesníctva pocítil volanie do služby kňazstva a tak po skončení štúdia na lesníckej fakulte vstúpi do kňazského seminára.

V rokoch 2001 – 2005 študoval na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v seminári Banskobystrickej diecézy v Slovenskej Lupči. Neskôr v rokoch 2005 – 2007 pokračoval v teologických štúdiách na National Seminary v Írskom meste Maynooth. Po ukončení teologických štúdií pokračoval v rokoch 2007 – 2009 v Írskom Maynooth v postgraduálnom štúdiu filozofie a získal licenciát z filozofie ( Phlic.) a titul Masters (M.A.).

V rokoch 1999 – 2002 pôsobil ako kaplán vo farnosti Slovenská Lupča. Od roku 2002 do roku 2007 bol štúdijným prefektom v kňazskom diecéznom seminári v Badíne. A od roku 2007 pôsobí ako farár vo farnosti sv. Petra a Pavla v Žarnovici.

Okrem kňazskej služby pôsobí od roku 1999 ako vysokoškolský pedagóg, kde prednáša filozofiu na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a v kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Od roku 2006 pôsobí ako biskupský vikár pre stálu formáciu kňazov v banskobystrickej diecéze.

Dňom 1.júla 2013 začne pôsobiť ako Generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Teda dňom 30.júna 2013 končí službu farára v našej farnosti sv. Petra a Pavla. Generálny vikár (lat. vicarius generalis) z latinského vicarius (zástupca) je v rímskokatolíckej cirkvi zástupcom diecézneho biskupa. Generálnemu vikárovi prislúcha výkonná moc na vykonávanie všetkých administratívnych úkonov, s výnimkou tých, ktoré si biskup rezervoval pre seba, alebo ktoré vyžadujú zvláštne poverenie biskupom. Spolu s diecéznym biskupom je štatutárnym orgánom diecézy. Postavenie a úlohy generálneho vikára popisuje Kódex kánonického práva (CIC) v samostatnom článku v kánonoch 475–481. Každá diecéza musí mať generálneho vikára, v prípade potreby môže biskup menovať aj viacerých (can 475). Funkcia generálneho vikára zaniká okamihom, keď sa biskupská stolica stane vakantnou (can 481).

V nedeľu dňa 30.6.2013 sa pán farár Phlic. Ing. Branislav Koppal, M.A. rozlúči z veriacimi farnosti počas všetkých sv. omší. Jeho nástupcom, teda novým farárom našej farnosti sa stane vdp. Peter Hudec, ktorý doteraz pôsobil ako správca farnosti v Sučanoch v Žilinskej diecéze. Nového správcu farnosti uvedie vo večernej sv. omši v utorok dňa 2.júla 2013 novobanský dekan Mons. Peter Mišík.

„Žarnovica bola moja prvá skúsenosť ako farára zodpovedného za pastoráciu vo farnosti. Odnášam si len tie najlepšie spomienky s prosbou, aby Pán, Boh doplnil to, čo som nevedel, alebo, čo som zanedbal“ Branislav Koppal - farár

Rudolf Vallo